Issue 89

posted in: 2014, Sandarbh Issues | 0

Aug – Sept 14 शीर्षक लेखक / अनुवादक विषय पान क्र. खडूपासून आपली बोटे सोडवूया प्रकाश बुरटे म.वि.प. श्रोत्यांशी संवाद , शिक्षण  3 मधू इथे अन अ.चिं.इनामदार स्वपरागीभवन, गंध- परागीभवनाचे साधन, वेस्टर्न स्कंक कबेज, हैड्रीला व्हॉलीस्नोरीया, अमॉरफोफॅलस, स्पॉथोडीया, परागणाचे कारक, … Continued

Issue 88

posted in: 2014, Sandarbh Issues | 0

Jun- Jul 2014 शीर्षक लेखक / अनुवादक विषय पान क्र. गप्पांचा अड्डा जमवूया ! प्रकाश बुरटे बाल वैज्ञानिक संमेलनातील भाषण , मुलांसाठी प्रश्न  3   अवकाशातील हानीकारक उत्सर्जने – लेखांक २ सुरेश नाईक सौरमाला, ग्रहिका, उल्कापिंड, उल्कापात, सौरवारा, धनविदयुत कण, … Continued

Issue 87

posted in: 2014, Sandarbh Issues | 0

Apr – May 2014 शीर्षक लेखक / अनुवादक विषय पान क्र. सगळे आहेत तरी कुठे? वरदा वैद्य परग्रहवासी, उडत्या तबकड्या, एन्रीको फर्मी, बुद्धिमान जीवसृष्टी, आकाशगंगा, दूरसंवेदन  3 कच्छच्या रणात नौकानयन डॉ मुरारी तपस्वी गुजरात, कच्छ, पर्यटन, हडप्पा वसाहती, मातीचे अवसादन, … Continued

Issue 86

posted in: 2014, Sandarbh Issues | 0

Feb – Mar 2014 शीर्षक लेखक / अनुवादक विषय पान क्र. गर्वाने फुगले माधव केळकर / गो.ल.लोंढे गॅसने भरलेले फुगे, उंचीवर सोडलेले गॅसने भरलेले फुगे, फुग्यातील वायूचा दाब, फुग्याबाहेरील हवेचा दाब, गॅसने भरलेला फुगा फुटणे, गॅसने भरलेल्या फुग्यावर पाणी शिंपडल्यास … Continued